Voorwaarden

Indien SEM in staat is fondsen te werven voor een musicus wordt hiervoor een akte van schenking opgesteld die door beide partijen ondertekend dient te worden.

Het bedrag dat de musicus toegezegd krijgt door SEM wordt overgemaakt aan de verkoper van het instrument dat de musicus wil aanschaffen.

De schenking door SEM is vrij van schenkbelasting daar SEM een Algemeen Nut Beogende Instelling (‘ANBI’) is.

Door het ondertekenen van de akte worden onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • De musicus verplicht zich gedurende drie jaren volgend op de schenkingsdatum aanwezig te zijn op Nederlandse of internationale concertpodia;
  • de musicus levert in de vorm van een vaste jaarlijkse vergoeding gedurende drie jaar een bijdrage aan het Fonds Musici voor Musici van waaruit bijdragen voor nieuwe aanvragen gegeven worden;
  • de musicus gaat als ‘een goed huisvader’ om met het instrument;
  • het instrument wordt gedurende drie jaar na schenkingsdatum niet verkocht of in bruikleen gegeven; indien de musicus dit alsnog overweegt, treedt de musicus direct in overleg met SEM om te bepalen hoe omgegaan wordt met het op schenkingsdatum geschonken bedrag.
Top